Slutet för svenskt bistånd i Latinamerika?

Som ett led i att koncentrera det svenska biståndet till färre länder har biståndsmyndigheten Sida beslutat att lämna in ett budgetunderlag till regeringen om att fokusera biståndet till vissa länder. Detta kan få följden att biståndet till Latinamerika fasas ut, något som såväl svenska biståndsorganisationer som Latinamerika.nu:s frilansskribent David Scott, är starkt kritiska till.

Bakgrunden till den landkoncentrationen som Sida föreslår i budgetunderlaget för 2014 och 2016 är att Sverige bör lägga sina resurser på låginkomstländer där verklig skillnad kan uppnås och inte till länder där biståndet inte bedöms vara kostnadseffektivt. Det, menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i en debattartikel i Svenska Dagbladet, kan innebära att biståndet till Latinamerika som i dag går till Bolivia, Colombia och Guatemala kan komma att fasas ut. Detta på grund av att dessa länder idag räknas som medelinkomstländer där svenskt bistånd har begränsad effekt på fattigdomsbekämpning.

Kritiken från svenska biståndsorganisationer är stark mot förslaget och i ett brev till Sidas styrelse, underskrivet av flera organisationer som arbetar i Latinamerika, påpekas att detta drastiska förslag borde ha diskuterats med dem som arbetar i regionen innan det togs fram. Dessutom påpekas att länderna som är föremål för svenskt bistånd i Latinamerika fortfarande står inför en utbredd fattigdom både materiellt och demokratiskt och att Sverige kan fortsätta att bidra med substantiella resultat även i dessa länder.

Fortsatt goda förutsättningar för resultat

Ett argument för utfasningen av biståndet till Latinamerika är att stödet inte är kostnadseffektivt och att biståndsvolymen inte är tillräckligt stor för att motivera den omfattande bemanning som idag finns i fält. Dessutom anses biståndet kunna göra mer nytta i andra länder.

Som medarbetare på den statliga myndigheten Sadev, som mellan 2006 och 2012 hade mandatet att utvärdera effektiviteten i svenskt bistånd, hade jag själv möjligheten att granska resultaten av det Sida-finansierade biståndet i Guatemala. Ett av de länder som hotas av utfasning. Trots den svåra postkonfliktsituation som råder i landet kunde jag och mina medarbetare se att resultat hade åstadkommits på ett imponerande sätt, främst inom området demokrati och mänskliga rättigheter.

Sverige har bidragit till utveckling i alltifrån ökat politiskt deltagande bland urfolk till en ökad kapacitet hos staten att hantera straffriheten, ett av de allvarligaste problemen i Guatemala idag. Svenskt bistånd har också varit avgörande för att skapa ett värdigt avslut på den interna konflikt som plågade landet mellan 1960 och 1996; arkiv med dokumenterade människorättsövergrepp har öppnats, krigsförbrytare har dömts och människor har kunnat begrava sina anhöriga som tidigare legat i omärkta massgravar.

Pålitlig partner

Dessutom har Sverige lyckats med att etablera sig själv som en pålitlig biståndspartner som åtnjuter respekt hos givare och organisationer. Detta är ofta avgörande för att kunna påverka ett land i gynnsam inriktning. Detta tyder på att det fortfarande finns goda förutsättningar att bidra med mer stöd i den känsliga postkonfliktsituation Guatemala befinner sig i. Detsamma gäller Colombia som, om fredsförhandlingarna slår väl ut, då kommer att behöva stöd i den svåra process av demobilisering och demokratibyggande som tar vid efter en eventuell fred.

Att helt fasa ut biståndet till Latinamerika skulle inte bara innebära att de prioriterade länderna går miste om ekonomiskt stöd, det skulle också innebära att det förtroendekapital Sverige byggt upp under decennier inte skulle kunna användas för att hantera de utmaningar gällande fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter och fred och säkerhet som Latinamerika fortsättningsvis kommer att stå inför. Tillsammans med frivilligorganisationers insatser skulle ett fortsatt bilateralt bistånd kunna fortsätta bidra till en gynnsam utveckling i regionen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *