Peru får kritik från FN

Peru respekterar inte ursprungsfolkens rättigheter. Det framgår av uttalanden från både FN:s generalsekreterare och Internationella arbetsorganisationen.

- I Peru och andra länder i regionen fortsätter ursprungsfolkens rättigheter att vara ett orosområde.

Detta sa FN:s generalsekreterare, Ban Ki Moon, när han nyligen besökte Peru. Generalsekreteraren lyfte fram problematiken kring att den höga tillväxten i landet inte når ut till den fattiga befolkningen på landsbygden, där majoriteten ursprungsfolk lever.   

Kritik mot Perus politik gentemot ursprungsfolk kommer också från Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Peru ratificerade 1993 ILO-konventionen 169 om Ursprungsfolks rättigheter. Avtalet slår fast att ursprungsfolk bör bli tillfrågade innan juridiska, ekonomiska eller administrativa åtgärder tas som direkt påverkar dem. 2010 års uppföljningsrapport från ILO ger Peru hård kritik för att inte uppfylla de åtaganden som konventionen innebär.

Uppföljningen som görs av en expertkommitté, lyfter bland annat upp ett lagförslag om ursprungsfolkens rätt att bli tillfrågade om projekt som utförs inom deras territorium. Förslaget godkändes i kongressen förra året, men regeringen valde att stoppa det.

En av orsakerna till regeringens motstånd var att de ansåg att lagen enbart borde gälla ursprungsfolk i Amazonas och därmed inte inkludera Quechua och Aymarafolken i Anderna. I linje med detta valde också expertkommittén att rekommendera regeringen att sätta upp kriterier för vilka som räknas som ursprungsfolk.

Text: Kim Moberger, Latinamerikagrupperna

Foto: Flickr

Fakta

 

ILO:s expertkommitté ålägger den peruanska regeringen att:

- Säkerställa att Rätten för ursprungsfolk och stamfolk att medverka och rådfrågas före antagandet av rättsliga och administrativa åtgärder som direkt påverkar dem, respekteras.

- Säkerställa att lagförslaget om ursprungsfolks rätt att bli tillfrågade garanterar att de helt skyddas enligt konventionen, oavsett benämning och garantera en rapportering om den fortsatta utvecklingen.

- Säkerställa att det finns regelverk så att ursprungsfolk kan vidta rättsliga åtgärder, individuellt eller genom ombud, i de fall de anser att de inte har respekterats vad gäller deras rättighet att rådfrågas om åtgärder som direkt påverkar dem.

- Visar hur de ska säkerställa att ursprungsfolk kommer ha tillgång till ett effektivt rättsmedel vad gäller rätten att bli tillfrågade, ifrån det att Konvention 169 trädde i kraft. 

- Informerar om huruvida Den nationella utvecklingsplanen för Ursprungsfolk i Amazonas genomförs och rapportera om uppnådda resultat, vidare informera om det finns en annan plan som utarbetats i samråd med ursprungsfolk på nationell eller regional nivå som berör ursprungsfolk generellt eller specifikt omfattar Andinska samhällen. Regeringen bör skicka information om de institutioner och departement som de tidigare har rapporterat om, huruvida dessa fortfarande är aktiva och hur samordningen mellan dem fungerar.

- Vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett effektivt deltagande bland de institutioner som företräder ursprungsfolk i den institutionella reformen av Nationella institutet for utveckling av de Andinska, Amazonska och Afroperuanska folkgrupperna - INDEPA, i bildandet av dess styrelse och i granskandet av det interna regelverket för att på det viset säkerställa verklig legitimitet och handlingsförmåga hos institutet. 

- Informera om resultaten av de nybildande fyra platserna i INDEPA som tagits fram i dialog mellan regionala och lokala myndigheter med de berörda urfolken, genom deras deltagande i INDEPA:s verksamhet och som en konfliktförebyggande åtgärd.