Om Latinamerika.nu

*Denna webbplats är redaktionellt fristående och drivs av följande organisationer:*
Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med
latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning. Genom demokrati och folkbildning vill vi förändra de strukturer som gynnar ett fåtal på bekostnad av en majoritet. Vi vill öka inflytandet för de kvinnor och män som lever i fattigdom så att de kan påverka de beslut som rör deras liv. Vi anser att den ojämna fördelningen av politisk makt är orsaken till fattigdomen i världen.

Latinamerikagrupperna arbetar i åtta länder i Latinamerika och bedriver opinonsbildande verksamhet i Sverige. Vi samarbetar med latinamerikanska organisationer genom kunskapsutbyte, volontärsplaceringar och projektstöd.

Vi har praktikantverksamhet och bedriver påverkansarbete i Sverige via lokalgrupper. En stor del av engagemanget inom föreningen sker ideellt.Latinamerikagruppernas hemsida>>

Föreningen Svalorna Latinamerika är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar med att stärka mänskliga och demokratiska rättigheter i Latinamerika. I Sverige arbetar Svalorna Latinamerika med att sprida information om globala orättvisor och om vilka möjligheter som finns till förändring. Svalorna Latinamerika vill också påverka beslutsfattare och makthavare i frågor som berör våra målgrupper i Latinamerika. Vår verksamhet är baserad på medlemmar som stöttar oss genom ideellt arbete och/eller ekonomiskt stöd.


Svalornas hemsida>>


Kristna Fredsrörelsen arbetar för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning och ett samhälle utan våld. Det är stora ord, men vi drivs av en övertygelse om att det är möjligt. Tillsammans leder många små insatser till förändring.

Kristna Fredsrörelsen bildades 1919 och har ca 2 500 medlemmar. Vi är en fredsrörelse på kristen grund, men vi välkomnar alla, oavsett religiös tillhörighet, att delta i vårt arbete för en fredlig och rättvis värld.

Vår verksamhet i korthet:

Vi ger kurser i ickevåld och konflikthantering.
Vi skickar fredsobservatörer till Guatemala, Mexiko och Colombia där de stöder lokalt fredsarbete genom metoden ”preventiv närvaro”.
Vi försöker förebygga våld och lindra följderna av våldsanvändning genom att motarbeta produktion och handel med vapen.
Vi granskar Sveriges och EU:s agerande i säkerhetspolitiska frågor ur ett globalt perspektiv för att påverka utvecklingen i riktning mot rättvisa och fred.
Vi uppmanar och stödjer kyrkor och andra trossamfund att aktivt verka för fred och rättvisa och att ta avstånd från våld.


Kristna Fredsrörelsens hemsida>>

La.nu