Vattenlagar hotar familjejordbruk i Chile

Sjön Icalma, södra Chile. Foto: Wikimedia Commons

Småjordbrukare i Chile slår fast att tillgången till vatten är en grundläggande rättighet och kräver ett avskaffande av lagar som orsakat vattenbrist.

Chile har stora färskvattenreserver men tillgången är ojämnt fördelad. Enligt Världsbanken hade invånare söder om huvudstaden Santiago tillgång till 10 000 kubikmeter färskvatten per år 2011 medan invånare i norr hade tillgång till mindre än 800 kubikmeter per år.

Vattenförsörjningen privatiserades under militärdiktaturen 1981 och staten började då bevilja företag fri vattentillgång för all framtid. Lagarna gör det möjligt att köpa och sälja eller hyra ut vattenrättigheter, utan att någon hänsyn behöver tas till lokalbefolkningens behov av dricksvatten.

Landets viktigaste miljöfråga

Rodrigo Mundaca, som är agronom och generalsekreterare för miljöorganisationen Modatima, säger att stora vattenrättigheter tillhör det italiensk-spanska kraftbolaget Enel-Endesa.

I norra Chile konkurrerar gruvbolagen med lokalbefolkningen om tillgången till vatten, i centrala Chile är det jordbruksindustrin och i södra Chile vattenkraftverk och skogsföretag, enligt Rodrigo Mundaca.

- Vatten är utan tvekan den viktigaste miljöfrågan i det här landet, säger han.

Företags verksamheter bidrar till vattenbrist

- Vattenaffärerna återspeglar intressekonflikter, missbruk av inflytande och korruption i Chile, säger Ricardo Sanhueza som har ett litet jordbruk i Petorca, 22 mil norr om huvudstaden Santiago.

Petorcas 70 000 invånare är beroende av tankbilar för sin vattenförsörjning.

- Problemen här är inte relaterade till klimatet utan handlar om överexploatering av marken och överanvändningen av vatten. Politiska intressen urholkar grunden för de småskaliga familjejordbruken, säger Ricardo Sanhueza.

Enligt en studie gjord av Nationella människorättsinstitutet orsakas vattenbrist i Petorca inte enbart av torka utan också av företags verksamhet i området. I studien konstateras att de rättigheter att använda vattenkällor som beviljats skapat en vattenkris som allvarligt försämrat livskvaliteten för lokalbefolkningen. Institutet har slagit fast att utveckling inte kan ske på bekostnad av lokalbefolkningens tillgång till vatten.

Just nu diskuteras en reform av vattenlagarna i den chilenska kongressens underhus, vilket skulle kunna innebära att företag inte längre kan beviljas fri vattentillgång för all framtid. Tidigare beslut om företags vattenrättigheter kommer dock inte att kunna ändras enligt förslaget och gruvbolagens förmåner kommer inte att påverkas. Hur vattenbristen påverkar småjordbrukare och ursprungsbefolkningar diskuteras inte heller. Det finns inte heller några planer på ett förstatligande av Chiles vatten.

Text: Marianela Jarroud/IPS