Gamla avfallsdammar i Chile tickande miljöbomber

I slutet på mars orsakade skyfall kraftiga översvämningar i den vanligtvis torra Atacamaregionen i norra Chile. I samband med det kraftiga regnandet spreds gifter från gruvbolagens avfallsdammar till Copiapó-floden uppger en lokal organisation.

Södra Chile drabbades nyligen av ett kraftigt vulkanutbrott och tusentals människor har evakuerats. Samtidigt kämpar befolkningen i norra Chile sedan en månad med översvämningarnas konsekvenser.

Vid skyfallen den 23-24 mars fick Atacamaregionen motsvarande en fjärdedel av årsnederbörden bara under ett par dygn. Minst 20-talet personer rapporteras ha omkommit eller förblivit saknade efter skyfallen. Tusentals har tvingats lämna sina hem. Regnet uppges även ha rört upp tungmetaller i gamla dammanläggningar.

- Regionen Copiapó 80 mil norr om huvudstaden Santiago är full av avfallsdammar, säger Henry Jurgens från organisationen Relaves som sprider information om gruvavfall i landet.

Han förklarar att spridning av tungmetaller skedde redan innan översvämningarna men att problemen nu har synliggjorts och förvärrats.

I början av april kartlade Relaves giftutsläpp från avfallsdammar i olika delar av Atacamaregionen. Den nationella myndigheten för gruvdrift och geologi, Sernageomin, uppger dock att avfallsdammarna är säkra.

Enorma mängder giftigt slagg

Koppar dominerar den chilenska ekonomin. År 2014 producerade landet 5,7 miljarder ton koppar, nära en tredjedel av den globala produktionen. Men för varje ton koppar som produceras måste 100 ton slagg som innehåller giftiga biprodukter avlägsnas och lagras. Cyanid, arsenik, zink och kvicksilver lagras i öppna dammar. Dessa giftiga ämnen ansamlas i kroppen och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, bland annat cancer.

Det finns 449 avfallsdammar registrerade i Chile.

- Men det finns inga tydliga uppgifter om de gamla avfallsdammarna. Sernageomin beräknar att det finns 90 giftiga avfallsdammar enbart i Atacamaregionen. Det saknas information om problemen. Människor vet inte att de bor precis vid avfallsdammarna och är omedvetna om den hälsofara som det utgör och att vattnet förorenas, säger Raimundo Gómez från Relaves.

Vid jordbävningen i Chile den 27 februari 2010 begravdes en hel familj i giftigt slam när en gammal hög med gruvavfall kollapsade. Familjen arbetade på Henry Jurgens gård nära staden Pencahue och ingen av dem kände till något om det giftiga avfallet.

- Det var inte förrän då som jag fick veta vad det var och fick kunskap om alla risker. Folk känner inte till farorna. De dricker av vattnet och varnas inte av myndigheterna, säger Henry Jurgens.

Även avfallsdammar som är i bruk utgör en risk. Dammen El Mauro vid dagbrottet Los Pelambres är den största avfallsplatsen för giftavfall i Latinamerika. Gruvan ägs av Luksic-familjen som är den mest förmögna i landet. Den biologiska mångfalden har minskat och vattnet som används av befolkningen har förorenats.

Förorenade floder

En stor studie av giftutsläpp från avfallsdammar gjord av Andrei Tchernitchin vid Chiles universitet 2011 visade att flera floder innehöll tungmetaller.

- Halten järn var 50 procent högre än gränsvärdet och halten mangan var nästan dubbelt så hög som det tillåtna värdet för dricksvatten, säger Andrei Tchernitchin till IPS.

I en andra studie i februari 2012 fann han halter av mangan långt över internationellt accepterade gränsvärden.

- Gränsen är 100 mikrogram mangan per liter och vi fann 9 477 mikrogram per liter. Halten järn var också 30 procent över gränsen, säger Andrei Tchernitchin.

Han förklarar att långvarig exponering för mangan kan orsaka psykoser, Parkinsons sjukdom och demens.

Den 6 mars beslutade en lokal domstol att avfallsdammen El Mauro ska avlägsnas. Gruvbolaget har överklagat beslutet.

Henry Jurgens och Raimundo Gómez från Relaves säger att det behövs ny lagstiftning och krav på dokumentation av hur många avfallsdammar det finns i landet och vilka gifter de innehåller.

- Strängare lagar krävs men även en ökad medvetenhet bland befolkningen, säger Raimundo Gómez

Text: Marianela Jarroud/IPS