Costa Rica på väg mot hundraprocentigt ren energi

Costa Rica har nästan nått fram till målsättningen att endast klara sig med förnyelsebara energikällor.

Det statliga energibolaget ICE meddelade nyligen att 97 procent av landets energibehov under året kommer att tillgodoses av förnybara källor, som vatten-, sol- och vindkraft, samt så kallad geotermisk energi.

- Landet har beslutat sig för att bedriva en energi- och miljöpolitik inriktad på förnybara energikällor, säger Javier Orozco, vid ICE till IPS.

I mars meddelade energibolaget att inte någon kol eller olja överhuvudtaget hade bränts för att skapa elektricitet under årets 75 första dagar. Samtidigt påpekar Javier Orozco att man satsar på geotermisk energi, som utvinns ur jordskorpan, för att även i framtiden kunna klara sig utan fossila bränslen.

- Detta eftersom andra förnybara energikällor är beroende av väder och vind, och det finns inga garantier för att vind- och vattenkraften alltid kommer att räcka till.

Torka påverkade energiförbrukningen

När det gäller utvinningen av vattenkraft så hänger kapaciteten samman med hur stor nederbörden är. Förra året var ovanligt torrt och då steg användningen av fossila bränslen till en högre notering än vanligt.

Costa Rica har sedan lång tid tillbaka varit kraftigt beroende av vattenkraft. Men på senare år har landet i allt högre grad satsat även på andra förnybara energikällor. Förra året stod vattenkraften för 63 procent av energibehoven, medan 15 procent kom från geotermisk energi och 7 procent från vindkraft.

Att landet tvingades använda mer fossila bränslen än vanligt under förra året berodde på att väderfenomenet El Niño drabbade Centralamerika hårt, vilket ledde till en mycket omfattande torka i regionen.

Klimatförändringarna får olika effekter i världens länder. På global nivå måste länder i betydligt högre grad satsa på gröna energikällor, medan ett land som Costa Rica måste arbeta för att diversifiera sina energikällor på grund av ett mindre förutsägbart klimat.

Därför pågår en storsatsning på geotermisk energi. Energi utvinns ur jordskorpan under de vulkaner som finns i nordvästra Costa Rica. Lokala forskare och tekniker arbetar för närvarande med att förfina tekniken. Dessutom investerar landet i nya anläggningar.

- Den geotermiska energin är viktig eftersom den inte påverkas av klimatförändringarna, utan är en pålitlig energikälla, säger Javier Orozco vid ICE.

Transportsektorn en utsläppsbov

Det finns dock ett problem om landet vill utnyttja den geotermiska energin fullt ut, nämligen att det skulle krävas att nya anläggningar byggs i nationalparker - vilket för närvarande är förbjudet enligt landets lagar.

Samtidigt har landets regering även börjat se över vilka alternativ som finns för att nå målsättningen om en helt grön energianvändning. Då krävs det även att något görs åt det bränsle som går åt inom transportsektorn.

Landets miljöminister Édgar Gutiérrez påpekade nyligen att transportsektorn står för 67 procent av Costa Ricas utsläpp av växthusgaser.

- Utmaningar inom den sektorn är därför en prioriterad fråga för regeringen, sade miljöministern nyligen.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS