Afrocolombiansksor kämpar för kvinnors rättigheter

I dag är det internationella kvinnodagen, en dag inrättad för att uppmärksamma kvinnors situation runt om i världen. I Chocó firas dagen bland annat av organisationen Cocomacia som har bildat en genuskommission för att stärka sitt jämställdhetsarbete.

Cocomacia organiserar och samlar afrocolombianer i Chocó, en region som är hårt drabbad av konflikten i Colombia. Cocomacias genuskommission bildades på initiativ från kvinnor i organisationen som kände ett behov av att träffas enbart kvinnor för att ur ett genusperspektiv prata om den situationen som deras organisation och medlemmar befinner sig. De ville också att kvinnors rättigheter skulle uppmärksammas mer inom organisationen.

- Det är precis som vilket annat tema som helst som Cocomacia arbetar med. Vi arbetar med hälsa, rätt till land och utbildning så varför inte arbeta med genus som ett specifikt tema? säger Carmen Aides Navia Mena, en av genuskommissionens 12 medlemmar.

Kvinnorna arbetar framförallt med att sprida kunskap om lag 1257, en lag mot våld mot kvinnor och ”Auto 092”, ett tillägg till en förordning som kom ut 2009 där författningsdomstolen i Colombia bland annat erkänner att sexualiserat våld mot kvinnor används som ett vapen i konflikten och påminner alla myndigheter i Colombia att de bör arbeta för att förhindra tvångsförflyttningen av kvinnor och garantera tvångsförflyttade kvinnor sina rättigheter.

- Lag 1257 och Auto 092 är viktiga för oss eftersom de erkänner kvinnors utsatthet i konflikten i Colombia, säger Justa Mena Cordoba.

-Det är männen som dödar i den här konflikten, och de dödar varandra. Kvinnan lämnas själv att ta hand om huset, barnen, utbildning, mat och hälsa. En tvångsförflyttad kvinna har få möjligheten att kunna försörja sin familj och får otillräckligt stöd från staten, fortsätter Justa Mena Cordoba.

Det rapporteras om hur kvinnors kroppar används som ett slagfält i konflikter som den i Kongo och Sudan, och samma tragedi spelas upp i Colombia. Interfamiljärt våld har ökat och de väpnade grupperna i Colombia använder sexualiserat våld som en krigsstrategi. Enligt Justa Mena Cordoba och de andra kvinnorna i genuskommissionen är det en effektiv strategi då övergreppen sliter sönder hela samhällen och hindrar arbetet för fred.

- Därför är det så viktigt att vi arbetar för att sprida information om lag 1257 och Auto 092, så att kvinnor vet vilka rättigheter de har, då kan vi också kräva att staten tar sitt ansvar, säger de.

- För att jämställdheten mellan kvinnor och män ska öka måste vi även arbeta för att minska könsroller i hemmet. Det finns en stark patriarkal kultur inom de afrocolombianska samhällena och vi arbetar för att lyfta upp den problematiken, förklarar Justa Mena Cordoba.  

- Mannen står för det sociala och politiska livet. Han rör sig i det offentliga utrymmet och röstar i valet. Kvinnan är däremot hänvisad till huset där hon ansvarar för barn, städning och mat. Hon har inte tillgång till det sociala och politiska livet på grund av de sociala roller som tilldelas män och kvinnor. Genom vårt arbete med en kurs där vi utbildar om pratar om jämställdhet i hemmet har vi kunnat ändra dessa strukturer lite, förklarar Justa Mena Cordoba.

I dag, på internationella kvinnodagen, kommer Cocomacias genuskommissionen att samla 300 kvinnor från organisationen för att uppmärksamma afrocolombianska kvinnors situation i Colombia, våld mot kvinnor och vikten av jämställdhet i hemmet. 

- Vi måste lyfta upp detta tema för hur kan vi ens tala om fred när kvinnor och män inte är jämställda, påpekar Justa.

Text & foto: Sara Mellander, Kristna Fredsrörelsen

Personer som intervjuats för artikeln: Justa Mena Cordoba, Carmen Aides Navia Mena, Maria del Socorro Mosfuera Perez, Jenny Palacios Romaña, Julia Susana Mena Moreno, Ana Rosa Heredía Custa, Luz Adonx Mena.

Fakta

 

Internflyktingar:

Kvinnor är oproportionerligt drabbade av tvångsförflyttning i Colombia och mer än 50 % av Colombias fyra miljoner internflyktingar är kvinnor och 34 % av de tvångsförflyttade är ensamstående mödrar.

Interfamiljärt våld:

52% av de kvinnliga internflyktingarna har blivit utsatta för interfamiljärt våld, jämfört med 20% av de som inte är tvångsförflyttade. Färre än hälften av kvinnorna som har utsatts för våld söker hjälp och färre än 10% söker upprättelse inom det juridiska systemet eftersom de är rädda för de konsekvenser det kan innebära.

20% av de kvinnliga internflyktingar har flytt på grund av att de har utsatts för sexualiserat våld. Afrocolombianer och ursprungsfolk är överrepresenterade bland landets internflyktingar.

Sjukvård:

Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård är undermålig. 30 % av flickorna som är tvångsförflyttade är gravida (dubbelt så stor andel som hos resten av befolkningen) och har inte tillgång till mödravård.

Sexualiserat våld:

Paramilitärer, gerilla och militär använder sexualiserat våld för att hota kvinnliga ledare och för att utöva regional och social kontroll. Afrocolombianer och ursprungsfolk är extra utsatta för sexualiserat våld då de diskrimineras baserat på kön, etnicitet samt deras ofta låga ekonomiska ställning.