UBV:s regionala fonder stärker Mapuche

*Situationen för ursprungsbefolkningen i Chile har länge varit mycket svår. Identiteten är svag och rörelsen är splittrad, och media och de politiska högerkrafterna bedriver en framgångsrik propagandakampanj mot ursprungsbefolkningens rättighetskamp.*

I Chile arbetar UBV tillsammans med ursprungsfolksorganisationerna Citem och Identidad Lafquenche. Organisationerna arbetar för att stärka Mapuchefolkets rättigheter i relation till den chilenska staten.

*Under de senaste månaderna* har ursprungsfolksrörelsen i Chile organiserat flera viktiga tillställningar för att stärka Mapucheidentiteten och kampen för sina rättigheter. I september höll Lafquenchefolket ”havets folk” sin första kongress där man drog upp riktlinjerna för sitt politiska påverkansarbete och för sin relation till den chilenska staten. Vid kongressen medverkade tusentals representanter från hela södra Chiles kustland.

_Invigningen av mötet för kommunikatörer från Mapucherörelsen_

I November höll kommunikatörer från Mapucherörelsen i Chile och Argentina ett gemensamt möte för att planera och lägga upp strategier för hur man på båda sidor om den argentinsk-chilenska gränsen gemensamt kan förbättra sitt informations- och kommunikationsarbete. Behovet av ett aktivt arbete med information liksom en mediastrategi är särskilt stort mot bakgrund av de återkommande mediala förtalskampanjer som drabbar ursprungsbefolkningen. Utvecklandet av egna informationskanaler innefattar radiokanaler och webbsidor. Mötet upplevdes av ursprungsfolksrörelsen på båda sidor om gränsen som en stor framgång.

_Grupparbete_

*UBV bidrog* genom våra regionala fonder med stöd till båda dessa aktiviteter för att stärka ursprungsfolksrörelsens politiska genomslagskraft och arbete för sina rättigheter. Ett stort problem kring situationen i Chile är just bristen på information och tillförlitlig mediabevakning. I Sverige, liksom på de flesta övriga håll i världen, är bilden av Chile den av ett land med en långt framskriden ekonomisk och social utveckling, där de stora problemen lösts i och med Pinochetdiktaturens fall 1990. Den bilden är till stora delar falsk. Politiskt förtryck, ofta med etnisk grund, fortgår alltjämt. Bristande rättssäkerhet och inskränkningar i demokratin karaktäriserar fortfarande det politiska systemet. Diktaturens konstitution styr ännu landet. Samtidigt är den internationella närvaron av NGO:s och utländska biståndsorgan nästan obefintligt. UBV fyller därigenom en mycket viktig roll och har ett stort ansvar i att understödja inte minst Mapucherörelsens eget politiska påverkanskarbete. Samtidigt som vi utvecklar våra egna informationskanalers och mediers bevakning av situationen i Chile är det viktigt att fortsätta stödja utvecklingen mot ökad samordning och synliggörande av Mapucherörelsen i Chile.

_2007-02-20_
_Mårten Löfberg, Temavolontär ursprungsfolks rättigheter, UBV Bolivia_


*Läs mer om fonden för stöd till regionalt samarbete "här":gor/381/sydamerika-fonden-foer-stoed-till-regionalt-samarbete. Du kan ge ett bidrag till UBV:s regionala fonder i Sydamerika genom att sätta in pengar på vårt 90-konto, plusgiro 90 10 17-4. Märk insättningen med "Reg. fond".*

Taxonomy upgrade extras