”Hela kvinnans liv skadas”

I staden Estelí i norra Nicaragua bor och arbetar två advokater med vitt skilda syn på kvinnors rättigheter. Den ena anser att den nya reformen av Lagen mot kvinnovåld är ett bevis på patriarkatets dominans. Den andra menar att reformen inte är tillräcklig utan att hela lagen bör upphävas eftersom den diskriminerar män.

I denna första del berättar Heisel Soza Peralta, advokat på kvinnorättsorganisationen MIRIAM, hur hon ser på saken.

Den asfalterade vägen räcker inte enda fram till kontoret. I det virvlande dammet från den torkade jorden hugger en man ner ett högt gräs med sin machete. Här på organisationen Proyecto MIRIAM, i utkanten av Estelí, arbetar Heisel Yanet Soza Peralta som advokat. I sitt dagliga arbete möter hon kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet. Hon stödjer dem juridiskt, men arbetar också med deras emotionella återhämtning och för att stärka deras självkänsla.

I juni 2012 trädde den nya lagen mot kvinnovåld, nummer 779, i kraft i Nicaragua. Till skillnad från tidigare lagstiftning finns nu ekonomiskt och psykologiskt våld specificerat. Dessutom tar lagen upp ”femicidio”, kvinnomord, som ett brott där en man dödar en kvinna inom ramen för den ojämlika relationen mellan män och kvinnor.

– Först och främst så fastställer Lagen mot kvinnovåld det könsrelaterade våldet. Lagen visar att våldet skadar, inte bara genom själva slaget, utan genom att det påverkar hela livet för den kvinna som är utsatt, säger Heisel Soza Peralta.  

Motståndare mot lagen

Protesterna mot lagen har varit högljudda. En av aspekterna som kritiserats är att så kallat ”ekonomiskt våld” nu går att anmäla. Enligt Heisel Soza Peralta har den förändringen varit väldigt viktig. I Nicaragua arbetar en stor del av kvinnorna i hemmet. Eftersom mannen är den som har ett arbete utanför, så är det hans lön som använts för att köpa bostad, möbler och så vidare. När paret sedan skilt sig har kvinnan stått utan någonting, trots att hon arbetat många år i deras gemensamma hem. Med den nya lagen har hon rätt till en del av ägodelarna. 

En annan del av Lagen mot kvinnovåld som kritiserats är de försiktighetsåtgärder som polisen kan ta till. Den mest provocerande har varit att den anmälde mannen kan tvingas lämna hemmet om man anser att kvinnan behöver skyddas. Många män har uttryckt att det är ett förfarande som kan likställas med att deras boende och egendom beslagtas. Men Heisel Soza Peralta förtydligar att lagen inte rör äganderätten.

– Det handlar inte om att beslagta. Det är ett sätt för att förebygga att inte kvinnan utsätts för än värre skador.

Ytterligare ett argument som använts mot lagen är att våldet ska ha ökat sedan den trädde i kraft.

– Det som har ökat är anmälningarna, förklarar Heisel Soza Peralta.

– Majoriteten av fallen vi har behandlat efter lagens ikraftträdande har berört kvinnor som levt i en våldssituation i tio till femton år, eller längre. Våldet har alltså inte ökat eftersom kvinnan levde i samma situation tidigare. Skillnaden är att nu känner hon till att lagen finns och att våldet inte är något normalt. 

Förlikning en riskfaktor 

I lagens ursprungsform tilläts inte förlikning mellan parterna i något fall. Men efter en omröstning i Nicaraguas parlament den 25 september i år beslutades det, med 83 röster för och fyra emot, att förlikning mellan parterna ska tillåtas vid lindrigare brott. Ett stort bakslag menar Heisel Soza Peralta.

–Vi som sett på nära håll vad många av de här kvinnorna gått igenom anser att det (förlikningsprocessen) är en riskfaktor för kvinnan. Vi menar att en kvinna som befinner sig i en våldssituation inte är i stånd att förhandla med sin förövare. Majoriteten av kvinnorna som anmäler, det närmaste de kan identifiera är att de behöver hjälp, att de behöver få ett slut på den våldssituation de lever i. Det är ofta en situation som de levt i under många år och som har fördärvat deras självförtroende vilket gör att de inte har samma förutsättningar som männen.

Att reformen gick igenom menar Heisel Soza Peralta är ett bevis på det patriarkala systemets dominans och att machismo-kulturen än idag är stark i Nicaragua.

– De första som protesterade mot lagen var män och därför tar man också hänsyn till dem och lyssnar på dem.

Bakom protesterna finns även ledare för olika religionsinriktningar som menar att lagen förstör familjen. Enligt Heisel Soza Peralta är religionen en av patriarkatets stöttepelare. Reformens genomslag visar enligt henne att Nicaraguas kvinnors bästa inte finns representerat i nationalförsamlingen.

–.Det är andra politiska och religiösa intressen som dominerar och det finns inget intresse för att utrota våldet mot kvinnor eller skydda kvinnors rättigheter.  

Framöver kommer organisationen att arbeta för att kvinnorna ska förstå att förlikningsprocessen fortfarande är frivillig, att det måste ske inför en domare eller åklagare och framför allt att förlikningen inte är en lösning eftersom våld mot kvinnor är ett allvarligt brott som förtjänar ett straff. Heisel Soza Peralta påpekar att lagen aldrig kommer att vara särskilt effektiv så länge man inte förändrar den machistiska kulturen.

–Så länge vi fortsätter att anse att kvinnor är mindre värda än män kommer vi också att se våldet som något normalt.  

Text och foto: Sigrid Petersson, informationspraktikant, Svalorna Latinamerika

Fakta

Lagen mot kvinnovåld trädde i kraft i juni år 2012 och syftar till
att förebygga, bestraffa och utrota alla former av våld mot kvinnor.
Lagen har sitt urprung i ett förslag framtaget av 21 olika
organisationer, ledda av Rörelsen María Elena Cuadra. Initiativet togs
efter att man insett att dåvarande lagstiftning inte lyckats förhindra
det könsrelaterade våldet.

Enligt statistik från den Nicaraguanska
statens rättsmedicinska institut skedde 10 375 fall av våld i hemmet under 2012. Av de drabbade var 8332 kvinnor. Samma år skedde 5977 fall av sexuellt våld, motsvarande 98 personer per 100 000 invånare. Av dessa var 88 procent kvinnor och 84 procent under 17 år.