Gloslista på la.nu

Det finns en del begrepp, namn på myndigheter och dylikt som är svåra att översätta på ett bra sätt men som används relativt ofta i artiklar på latinamerika.nu. Här är en lista på sådana.

*Acompañamiento* medföljning
*Acompañante* följeslagare, fredsobservatör
*Agredir* angripa
*Agresor* angripare
*Alcalde distrital* borgmästare
*Arriesgar* riskera, äventyra, utsätta för fara
*Asegurar* öronmärka (när det gäller pengar)

*Consejal* kommunpolitiker
*Cancillería* kansli på ambassad eller konsulat, utrikesdepartement, kanslerämbete.
*Canciller* kansler, utrikesminister
*Capacitación* folkbildning, fortbildning
*Concertación* samstämmighet
*Constitución* grundlag
*Contralor (de la nación)* statlig revisor
*Cosmovisión* världsföreställning

*Denuncia* anmälan
*Desarrollo rural* landsbygdsutveckling
*Defensor del pueblo* justitieombudsman
*Departamento* län/region
*Detenciones arbitrarias* godtyckliga arresteringar
*Difamación* smutskastning
*Distribución de la tierra* jordfördelning
*Distrito* distrikt/kommun

*Estado de sitio* undantagstillstånd
*Expansión económica* ekonomisk tillväxt

*Favorecer* gynna
*Fiscal* åklagare
*Fiscalía* åklagarmyndighet
*Fomentar* främja, gynna

*Impunidad* straffrihet
*Instigar* anstifta
*Instigación* anstiftan

*Juez* domare
*Juez de instrucción* undersökningsdomare
*Juzgar* döma
*Juzgado de primera instancia (e instrucción)* ung. tingsrätt, domstol som består av en enda domare

*Ministerio de ...* -departement
*Ministro de gobernación/de la presidencia del consejo de ministros/primer ministro* premiärminister (i Argentina, Haiti och Argentina även regeringschef)
*Ministerio público* ung.justitiekansler, allmän åklagare

*Persona non grata* persona non grata
*Perteneciente a* som tillhör
*Poder judicial* den rättskipande makten
*Por vía judicial* på rättslig väg
*Prefecto* guvernör
*Prefectura* Län/region. Guvernement
*Promover* främja, befrämja
*Provincia* provins/landskap

*Rescindir* säga upp, annullera
*Rescisión* uppsägning, upphävande
*Remesas* remitteringar, pennigsförsändelser
*Residuos residuales* restavfall

*Toque de queda* utegångsförbud
*Tribunal militar* militärdomstol

*Organismos internacionales Internationella organ*

*FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación* FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

*FMI -Fondo Monetario Internacional* IMF -Internationella valutafonden

*Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos* FN:s råd för mänskliga rättigheter

*OEA –Organización de Estados Americanos* -OAS –Amerikanska Staternas Organisation

*OMS -Organización Mundial de la Salud* -WHO -Världshälsoorganisationen

*ONU* FN

*PMA Programa mundial dealimentos de la ONU* WPA FN:s världslivsmedelsprogram

*Unasur-Union de naciones sudamericanas* Sydamerikanska unionen

La.nu