Stor outnyttjad potential för förnyelsebar energi i Latinamerika

Vindkraftpark i  Parnaíba, norra Brasilien. Foto: Delatfrut/Wikimedia Commons

Latinamerika har behov av en fördubblad elproduktion till år 2050, men måste samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Det är möjligt att uppnå med hjälp av förnyelsebar energi, visar en studie.

Vid sidan av transporter och förändringar av markanvändning är elproduktionen en av de stora ännu ej lösta utmaningarna för regionen i kampen mot klimatförändringarna. Nu är frågan hur andelen förnyelsebar energi kan fortsätta att öka och möta den växande inhemska efterfrågan.

Enligt en rapport från Interamerikanska utvecklingsbanken kommer regionen behöva fördubbla sin elproduktion till 2050. Latinamerika är dock fortfarande beroende av fossila bränslen som olja, kol och naturgas som genererar utsläpp av växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen. Men enligt Interamerikanska utvecklingsbankens studie skulle endast fyra procent av Latinamerikas förnyelsebara energiresurser täcka regionens behov 2050.

På senare år har dock många länder i regionen investerat i smutsiga energikällor. Även om vattenkraften har varit den viktigaste källan till elkraft i stora delar av Latinamerika i årtionden visar de senaste siffrorna att andelen krymper.

Stor potential för förnybar energi

Enligt den latinamerikanska energiorganisationen Olade stod vattenkraften för 38 procent av elproduktionen i Latinamerika 2013 medan naturgas stod för 40 procent. Den totala potentialen för vattenkraft i regionen beräknas till 2,8 pWh, till nära 3 pWh för geotermisk energi och 11 pWh för vindenergi samt nära 31 pWh för solenergi. En petawattimme, pWh, är en biljon kilowattimmar, kWh.

Den potentiella tillgången till förnyelsebar energi är enorm jämfört med den regionala efterfrågan. Latinamerika beräknas endast använda 22 procent av den möjliga vattenkraften. Under 2014 uppgick de latinamerikanska ländernas elkonsumtion till 1,3 pWh och efterfrågan 2050 väntas vara mindre än 3,5 pWh.

-  Latinamerika bör, liksom resten av världen, fokusera på att utveckla infrastruktur för elkraft från förnybara energikällor för att bli allt mindre beroende av fossila bränslen, säger Santiago Ortega, colombiansk ingenjör och professor i förnyelsebar energi.

Måste tänka nytt

Att fortsätta i samma gamla hjulspår med höga koldioxidutsläpp skulle innebära stora kostnader för infrastruktur, jordbruk- och energisystem - omkring 6 biljoner dollar globalt sett årligen, enligt en rapport från det internationella forskningsprojektet New Climate Economy. Samtidigt skulle det inte krävas mer än 270 miljarder dollar per år för att påskynda övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, ren energi, mer kompakta städer, bättre kollektivtrafik och smartare markanvändning.

Pablo Bertinat, som arbetar med energifrågor vid det nationella tekniska universitetet i Argentina, uppger att det främst är transportsektorn som står för användningen av fossila bränslen. Han säger att 75 procent av godstransporterna i Latinamerika sker med lastbil. I länder som Frankrike och USA ligger andelen på 20 procent, där används transporter över vattenleder och järnvägar i större utsträckning. 

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS

Foto: Delatfrut/Wikimedia Commons