"Klimatet måste uppmärksammas i kampen mot fattigdom"

Torrperioden i Nicaragua är tuff för landets bönder och har de senaste åren varit än torrare en vanligt. Foto: Magnus Manske/Wikimedia Commons

För att Centralamerika ska klara av att lyfta nästan hälften av sin befolkning (runt 23 miljoner människor) ur fattigdom är det viktigt att tre nödvändiga verktyg finns med i verktygslådan: allmän tillgång till vatten, en hållbar strömförsörjning och en anpassning till klimatförändringarna.

- Dessa är de mest nödvändiga förutsättningarna för överlevnad, förklarar Victor Campos, biträdande chef för den nicaraguanska frivilligorganisationen Humboldt Centre som specialiserar sig på miljöförvaltning i Centralamerika.

Verktygen är speciellt viktiga för jordbruket som är motorn i den regionala ekonomin.  Särskilt på landsbygden och hos ursprungsbefolkningen där de högsta nivåerna av fattigdom finns.

Campos betonar att de lägger grunden för ett framtida arbete med ”andra frågor som vi måste uppmärksamma, som utbildning, hälsa och arbetet för samhällets utsatta grupper”, och menar vidare att dessa tre villkor bör vara uppfyllda för att kunna garantera folkets överlevnad.

Hälften är fattiga
48 procent av Centralamerikas befolkning lever för nuvarande under fattigdomsgränsen och kämpar för rent vatten och mat varje dag. Regionen berörs av den så kallade Post-2015 Utvecklingsagendan (Post-2015 Development Agenda) som lanseras av FN i september, med överlevnad som fokus.

På det centralamerikanska toppmötet "United in Action for the Common Good" den 21 augusti i Nicaraguas huvudstad var alla överens om sårbarheten hos regionen och dess folk. Mötet hade som syfte att fastställa utvecklingsagendan och de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG).

Frågorna om tillförlitlig och hållbar energi, tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten samt snabba åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter ingår i målen.  Experterna på toppmötet i Managua menar dock att i Centralamerika är dessa frågor starkt sammanlänkade med fattigdomsbekämpningen.

Med en befolkning på 48 miljoner människor och en bruttonationalprodukt per person långt under genomsnittet i världen - 3,035 dollar i Centralamerika jämfört med 7.850 dollar globalt - måste nu dessa länder försöka hitta ett sätt att ta sig ur den onda cirkeln av fattigdom som drabbar nästan varannan invånare.

Vattentillgångar viktiga
Enligt rapporten "The Economics of Climate Change i Centralamerika" av FN: s kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) från 2012 kan ”en minskning och en instabilitet i tillgången på vatten och jordbruksavkastning påverka både arbetsmarknaden, priserna och tillgängligheten för basvaror samt leda till en ökad urbanisering.”

Detta skulle i sin tur kunna påverka viktiga grödor som majs och bönor eller de nationella exportprodukterna som till exempel kaffe; livsnödvändiga produkter för Centralamerikas länder Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belize och Guatemala. (FN inkluderar numer även Dominikanska republiken i regionen.)

Torkan breder ut sig
Ett av problemområdena är den så kallade “torrkorridoren”, en ofruktbar jordremsa som sträcker sig från Guatemala till Costa Rica och som enligt experterna fortsätter att växa.  

- Vi modifierar markanvändningen, vilket hänger samman med klimatfenomenet. Som konsekvens är inte ”torrkorridoren” längre begränsad endast till korridoren: Vi håller på att förvandla hela landet till en slags torr korridor, förklarar Denis Meléndez, verkställande sekreterare i Nicaraguas nationella forum för riskhantering, för IPS.

Rapporten ”Outlook for Food and Nutritional Security in Central America”, av FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) från 2014, påpekar att detta kan utgöra ett hinder i kampen mot hungern i området.

Det första av de åtta Millenniemålen (MDG), som antogs av det internationella samfundet i ett globalt toppmöte år 2000 och nu ersätts med SDG-målen, hade som syfte att utrota den extrema fattigdomen och hungern på lång sikt – och att halvera den mellan 1990 och 2015.

FAO rapporterar att länderna i Centralamerika har varit nära att uppfylla målet då andelen hungriga människor har minskat från 24,5 till 13,2 procent. Det är dock fortfarande mer än dubbelt det latinamerikanska genomsnittet på 6,1 procent.

Klimatet påverkar hälsan
Klimatförändringarnas effekter på de mest utsatta människorna går samtidigt bortom jordbruk, tillgång till vatten och hållbar energi.

Enligt ECLAC bor två av tre invånare Centralamerika i kåkstäder eller slumområden under ohälsosamma förhållanden, där klimatförändringen riskerar att öka förekomsten av sjukdomar relaterade till fattigdom, såsom malaria och dengue.

- Eftersom klimatförändringen är mänsklighetens största utmaning bör vi anta en ”som-man- sår-får-man-skörda”-filosofi och inte bara se anpassningen som en övergripande fråga, argumenterar Francisco Soto från El Salvadors Forum för klimatförändringar till IPS.

Regeringarna i regionen bekräftar denna utmaning. Det Centralamerikanska integrationssystemet (SICA) beskriver i sin regionala klimatförändringsstrategi från 2010 klimatförändringen som ett fenomen som "som försvårar för de sociala utmaningar vi står inför, som fattigdomsbekämpning och styrning.”

Klimatförändringar måste uppmärksammas
Experter som Andrea Rodriguez Bolivia poängterar vikten av att varje regering tar hänsyn till klimatförändringarna i sin fattigdomsbekämpning.

- Om detta inte tas i beaktaktning blir det svårt att hitta en effektiv lösning eftersom klimatförändringarna och utvecklingsarbetet går hand i hand, säger hon till IPS.

Rodríguez, som är juridisk rådgivare för det Interamerikanska Förbundet för Miljöförsvars (AIDA) klimatförändringsprogram, framhäver behovet av att gemensamt planera långsiktiga investeringar i energiinfrastruktur och hållbar utveckling.

- Det enda sättet att bekämpa klimatförändringarna och bidra till den ekonomiska utvecklingen är att lägga de fossila bränslena åt sidan och istället leta efter renare alternativ, vidhåller hon.

Civilsamhällesorganisationer från  den Centralamerikanska Alliansen för hållbar energi (ACCESE) föreslår småskaliga förnybara installationer som en lösning på att kunna möta den växande efterfrågan på energi och samtidigt stärka världens sårbara samhällen.

Enligt siffror från ACCESE lever 15 procent procent av Centralamerikas befolkning utan elektricitet och nästan 50 procent behöver ved för att kunna laga mat. Denna del av befolkningen hittas främst på öarna, i avlägsna bergsområden och på landsbygden.

Text: Diego Arguedas Ortiz/IPS
Översättning: Linda Fagrell
Foto: Magnus Manske/Wikimedia Commons