Jord i fokus på ursprungsfolkens dag

*Transnationella megaprojekt som gruvdrift och vattenkraftverk leder till konflikter kring markanvändning och markrättigheter. ”De ger oss bara förstörelse, förtryck och död”, skriver den guatemalanska ursprungsfolksorganisationen Consejo de los pueblos de San Marcos, inför FN:s ursprungsfolksdag den 9 augusti.*

I Guatemala leder frågor om mark och användande av naturresurser till en ökad politisk spänning där ursprungsfolken hävdar att deras rättigheter, bland annat att rådfrågas om utvinning av naturresurser på deras traditionella territorier, inte respekteras.

Det är bara storföretagarna som gynnas av den guatemalanska utvecklingspolitiken och dess megaprojekt, menar organisationen från San Marcos, som ligger väster om huvudstaden Guatemala City. De politiska program som är riktade direkt mot ursprungsfolken och småbönderna får inga större resultat, då det fattas resurser och dessa inte leder till ekonomisk självständighet. I stället blir en effekt av programmen partipolitiska vinster och en likriktning i människors levnadssätt på bekostnad av en nedbrytning av den sociala väven, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

”Trots denna marginalisering och historiska diskriminering har folken i Guatemala behållit och utvecklat vår kreativa kapacitet och vårt motstånd genom vårt levnadssätt, vår ekonomi och vår solidariska organisering. Genom dessa kan vi leva utifrån våra värden och inom en social och naturlig ordning mellan kosmos, naturen och människan”, skriver de.

Organisationen kräver i det öppna brevet till de tre statsmakterna - presidenten, kongressen och högsta domstolen - ett stopp för kriminaliseringen av ursprungsfolkens kamp, att man deklarerar gruvdriften som är skadlig för landet och ogiltigförklarar gruvkontrakt, att man hittar alternativa lösningar för att utvinna vattenkraft utan att skada floderna samt en omorientering av de offentliga programmen riktade mot ursprungsfolken och bönderna som ger dem ekonomisk självständighet.

Organisationen kräver också att makthavarna omgående tar tillbaka arresteringsorden mot åtta kvinnor som, menar organisationen, är felaktigt anklagade för narkotikabrott och miljöbrott, samt att man löser de pågående marktvisterna i området. Ogrundade anklagelser pekar MR-organisationer ut som ett led i kriminaliseringen av den sociala protesten.

_Tove Silveira Wennergren_

Fakta

Ursprungsfolkens rättigheter enligt konvention ILO 169

o Deltagande i beslutsprocesser

o Rätt att bestämma över utvecklingsprioriteringar

o Rätt att behålla tradition och institutioner inkl rättsadministration

o Mark, rätt till ägande, användande och besittning

o Deltagande i beslut om naturresurser

o Rätt att inte förflyttas

o Utbildning

o Hälsa

o Kontakt över gränser