Agrobränslen kan förvärra mapuchefolkets situation

Inom fem år kan chilenska skogsföretag ha tillräcklig kunskap för att utvinna etanol och biodiesel ur bladen från träd. Men miljöorganisationer varnar för att utvecklingen kan vara farlig ur miljösynpunkt och att situationen för Chiles största ursprungsfolk, Mapuche, kommer att förvärras.

Under den nuvarande presidenten Michele Bachelets tid vid makten har Chiles energipolitik genomgått  flera förändringar och regeringen satsar på en alternativ och mer miljövänlig energiframställning. De chilenska skogsbolagen får idag finansiellt stöd för forskning och utveckling av ny teknik som ska göra det möjligt att utvinna agrobränslen av resterna från skogsindustrin. Men bland chilenska experter råder det oenighet om produktionssättet är hållbart i längden.

- Vi tror att utbredningen av tall- och eukalyptusplantage kommer att öka om skogsföretagen börjar utvinna agrobränslen, säger geografen Daniela Escalona på miljöorganisationen Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OCLA).

På trädplantagen används stora mängder växtgifter och företagen satsar alltmer på genmanipulerade träd. Ur miljösynpunkt kan utvecklingen därför vara “mycket riskfylld” säger Escalona.

Den nya tekniken får däremot stöd av FNs jordbruksorgan, FAO. Gulhierme Schuetz arbetar för FAO i Chile och uttryckte sin positiva inställning till produktionssättet i en intervju med nyhetsbyrån IPS.

- Det här är ett sätt att undvika de konflikter som agrobränslen kan orsaka i nulläget, sade Schuetz till IPS.

Guilherme Schuetz syftade på de effekter agrobränsleproduktionen har på matpriser. Ett exempel är priset på majs som stigit bland annat på grund av agrobränsleproduktionen. Men, tror Guilherme Schueltz, "att utvinna energi ur resterna från planterad skog kan vara ett sätt att komma runt problemet".

I Chile är jordegendomarna koncentrerade till ett fåtal företag och privatpersoner vilket har varit den största orsaken till en långvarig konflikt mellan mapuchefolket och storgodsägarna. Daniela Escalona är kritisk till Schueltz uttalande och varnar även för att Mapuchefolket kan drabbas av en expandering av skogsindustrin.

- Det är framförallt miljön och mapuchefolket som lider av konsekvenserna av den chilenska skogsindustrin. Miljontals hektar av tall- och eukalyptusplantage breder redan ut sig i södra Chile. Det är inte försvarbart att ta mat och territorier från de fattigaste för att leverera energi till Europa.

Fernando Arias

Fakta

Begreppet agrobränsle syftar på energiprodukter som framställts av växter. Ordet biobränsle har samma innebörd, men användningen av ordet har kritiserats bland annat av latinamerikanska sociala rörelser som menar att ordet används för att dölja de negativa effekterna som produktionen kan föra med sig. "Bio" förknippas ofta med något miljövänligt och naturligt, men produktionen av agrobränsle innebär ofta industrimässiga jordbruk där växtgifer används. Småbondenätverket Via Campesina hävdar också att expansionen av agrobränslen bidrar till en ökad koncentration av mark till storgodsägare.