Fattigdomen ett av barnens stora problem

Vilket land i Latinamerika är bäst att bo i sett ur barnens perspektiv? Frågan är komplex och allt beror givetvis på vilka parametrar som används när undersökningar av det här slaget görs. En av de huvudsakliga anledningarna till att barn far illa är fattigdom och där ligger länder som Guatemala och Bolivia risigt till. Barnen i Costa Rica och Argentina har det betydligt bättre enligt statistik från Unicef.

Latinamerika är en av de mest ojämlika regionerna i världen och barnfattigdomen i området drabbar nästan 81 miljoner barn under 18 år, Karibien inräknat. Det finns ingen enhetlig strategi för att mäta och definiera barnfattigdom men faktorer som otrygga bostäder, brist på tillgången till rent vatten, el och avlopp, kronisk undernäring samt bristande tillgång till utbildning och brist på infrastruktur är viktiga inslag. Det görs även skillnad på fattigdom och extrem fattigdom där sistnämnda är ett fattigdomsmått som innebär att leva på under 1,25 dollar per dag (2005).

Ett barns livskvalitet är emellertid beroende av många faktorer. Basbehoven som materiell standard, social och känslomässig tillfredställelse, att få äta sig mätt samt att få gå i skola hör givetvis dit men minst lika viktigt för ett barn är att känna sig älskad och sedd- något som inte är en självklarhet ens i många i-länder. Latinamerikas barn är ofta väldigt utsatta för aga och övergrepp både i skolan och i hemmet, flickor i synnerhet. Svaret på frågan om vilket land som är bäst för barn att bo i går alltså att diskutera ur många perspektiv och svaret kan variera beroende på vilka faktorer som undersöks. Denna artikel tar emellertid enbart hänsyn till fattigdomsaspekten.

Anderna hårt ansatt

Svår fattigdom drabbar oftast länder med mycket barn boende på landsbygden och länder med hög population av infödda etniska grupper som till exempel de andinska länderna Bolivia och Peru. De länder som överger det elitistiska tänkandet är också de som avancerar.

Statistisk från Unicef, med uppgifter insamlade 2005-2007, visar att de länder som de undersökta åren hade högst barnfattigdom var just Bolivia och Peru samt El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Där var närmare 41 % av barnen mycket fattiga. Lite högre upp ses länder som Paraguay, Mexiko, Brasilien, Panama och Ecuador. Där levde omkring 14 % av barnen i extrem fattigdom. Till länderna med lägst barnfattigdom hör Costa Rica, Uruguay, Chile och Argentina. En stor andel av barnen som är extremt fattiga i Latinamerika är koncentrerade till Brasilien (8,5 miljoner), Mexiko (4,3 miljoner) och Peru (4,1 miljoner). Brasiliens stora befolkningsantal spelar givetvis in i jämförelsen. Dessutom tenderar siffran för extrem fattigdom att öka i länder som redan har den högsta andelen extremt fattiga barn.

Av alla undersökta länder i Latinamerika och Karibien hade Bolivia flest extremt fattiga barn- 48,6 %, att jämföra med Uruguay som hade 6,2 %. Det är barnen i ursprungsbefolkningen som har det allra sämst, särskilt utsatta är flickor. Samtidigt ska här nämnas att det är många reformer och lagar på gång i Bolivia och idag går nästan alla barn i skolan.

Andra faktorer som påverkar barnens situation

Barnfattigdom är således en avgörande faktor för hur barn i ett land har det och det är också något som påverkar barnens liv för all framtid. Medan barnfattigdomen fortfarande präglar länder som Bolivia och Guatemala går till exempel delar av Mexiko framåt på den fronten. Samtidigt har det landet andra problem att tampas med. Det pågående knarkkriget plågar befolkningen och rätten till livet är där inte längre en självklarhet. Något som givetvis också skapar en enorm otrygghet både för barn och vuxna. I Argentina är barnfattigdomen relativt låg men även där är växande kriminalitet ett problem. Svårigheterna i Latinamerika är alltså många men faktum är att fattigdom gör människan sårbar vilket öppnar upp för många av de problem området har idag. Den senaste tiden har en ny tendens gjorts sig gällande vilket oroar hjälporganisationerna.
- Vi har fått indikationer på att det blivit allt mer vanligt förekommande att gifta bort sina döttrar av ekonomiska skäl, främst bland ursprungsbefolkningen. Många gånger handlar det om att döttrarna blir offer för trafficking, säger Carolina Poggio på Plan Sverige.

För att får en mer rättvisande bild av hur barnens situation ser ut i Latinamerika bör emellertid ursprungsbefolkningen studeras mer noggrant liksom läroplanerna i de olika länderna. Även ungdomssituationen i de olika länderna är talande. Var ungdomar är idag säger mycket om demokratin i landet - tror de unga på sitt land, har de framtidstro och så vidare. Avslutningsvis bör även kvinnors deltagande i den politiska sfären studeras. Barn tenderar nämligen att få det bättre när kvinnor kommer till makten.

Uruguay är ett land där jämlikheten mellan könen kommit förhållandevis långt. Det faktumet i kombination med relativt låg barnfattigdom och att unga urugyaner har en framtidstro skulle kanske indikera att Uruguay är ett av de latinamerikanska länder som är bäst för barn att bo i som läget är just nu.

Källor: Unicef, Plan Sverige, Rädda barnen

Helene Gustafsson, frilansjournalist

Kommentarer

Saknar i artikeln situationen i Kuba. Kuba brukar ligga bra till i sammanhang som gäller utbildning, sjukvård os v.