Buen vivir målet för ursprungsfolken i CAOI

CAOI, det Andinska nätverket för ursprungsfolksorganisationer, höll sin tredje kongress i Colombia i veckan med 200 deltagare. Under kongressen förnyade organisationerna det gemensamma målet att arbeta för ett paradigmskifte genom livsfilosofin "buen vivir".

Under kongressen gjordes en utvärdering av de framgångar och utmaningar som nätverket har haft sedan det bildades år 2006.

En slutsats är att i inget av de fyra länderna, Peru, Colombia, Bolivia och Ecuador respekteras ursprungsfolkens rättigheter, detta trots att länderna har ratificerat ILO-avtalet 169. TIPNIS-konflikten i Bolivia och konflikten i Cajamarca i Peru är tydliga exempel på detta. Likaså det systematiska våld som ursprungsfolk utsätts för i Colombia, eller hur ursprungsfolk i Ecuador inte blir tillfrågade om nya lagförslag som påverkar dem.

CAOI har genom åren agerat i dessa konflikter, både genom att fördöma staternas agerande och genom att agera som medlare (i TIPNIS- konflikten i Bolivia). Under kongressen gjordes ett uttalande där CAOI stödjer kampen för en avmilitarisering av ursprungsfolksterritorier i regionen Cauca i Colombia.

Jobbar globalt

CAOI:s aktörsutrymme sträcker sig långt utanför den andinska regionen då nätverket arbetar för att ursprungsfolkens förslag och lösningar ska få ett internationellt erkännande. Kongressen godkände också att målet för det gemensamma arbetet är skapandet av ett nytt civilisationsparadigm i linje med Buen Vivir ("Ett gott leverne" på svenska, se definition i faktaruta).

Under kongressen diskuterades även vikten av att kvinnornas ledarskap och deltagande stärks, för att på så vis synliggöra deras viktiga roll i den gemensamma kampen. En del av detta arbete innebär att föra interna diskussioner i organisationerna kring relationalitet, komplementariet och reciprocitet för att stärka jämställdheten.

Ny styrelse

Kongressen valde in en ny styrelse, med en kvinnlig och en manlig representant från varje organisation. Ordförandeskapet i CAOI gick över från Miguel Palacín Quispe från den peruanska organisationen CONACAMI till Gerardo Jumi Tapias. Tapias kommer från den colombianska organisationen ONIC och har tidigare varit senator för partiet Polo Democrático Alternativo. Magdalena Aysabucha från den ecuadorianska organisationen ECUARUNARI valdes till koordinatör för kvinnokommissionen.

Text: Kim Moberger, Latinamerikagrupperna
Foto: CAOI

Fakta

Enligt den andinska kosmovisionen betyder dessa begrepp följande:

Buen Vivir: (På svenska "ett gott leverne") är en livsfilosofi från ursprungsfolken i Anderna och samtidigt ett politiskt alternativ som diskuteras på global nivå. Nuvarande utvecklingsparadimet ifrågasätts, då det anses vara alltför starkt kopplat till ekonomisk tillväxt, och då det får förödande konsekvenser för miljön och människor. Buen Vivir betyder istället en välfärd i vidare bemärkelse, där medborgarnas sociala, kulturella
och andliga behov erkänns, samtidigt som naturen respekteras. 

Relationalitet: allt och alla inom kosmos är i relation till varandra.

Komplementariet: allt och alla är komplement till något/någon annan

Reciprocitet: ömsesidighet både gentemot andra och gentemot naturen